Thẻ: đối tượng được đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc